Starostwo Powiatowe zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej linia107-108.bieszczadzki.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego linia107-108.bieszczadzki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-28

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-08-19

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-08-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Dutka i jest dostępna pod adresem poczty elektronicznej promocja@bieszczadzki.pl lub numerem telefonu 134712511. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych zlokalizowane jest w budynku przy ul. Bełskiej 22. W budynku funkcjonuje także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy. Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed budynkiem Starostwa Powiatowego od ul. Bełskiej. Miejsce parkingowe oraz wejście dla osób mających problem z pokonywaniem schodów (lub poruszających się na wózku) znajduje się przy wejściu do Starostwa Powiatowego (przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) od ul. Pionierskiej. W celu załatwienia sprawy w Starostwie Powiatowym oraz Powiatowym Urzędzie Pracy należy zgłosić się do pokoju Nr 1 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (parter). W budynku nie ma windy. Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W celu skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby pod nr telefonu 13 471 2500 albo przesłanie zapytania, prośby o umówienie spotkania w Urzędzie na:

– Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22 lub

– fax. 13 471 10 73 lub

– adres e mail: powiat@bieszczadzki.pl lub

– poprzez platformę PUAP.

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych udostępnia następujące aplikacje mobilne:

– „Pogranicze bieszczadzkie – na styku kultur” w wersji dla systemu Android

– „Pogranicze bieszczadzkie – na styku kultur” w wersji dla systemu iOS.